jaknabydleni.cz   |  Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze


Provozovatel:
JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603
Hlinky 92, Brno 60300


mobil: 603948531
mail: ak@t-p.cz
datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz
www.realitni.info
www.jaknabydleni.cz


2020 © Philippi
Aktuálně:
💡 Hodláte využít služby realitní kanceláře?
Zjistěte zásadní rozdíly mezi smlouvou o realitním zprostředkování a tzv. rezervační smlouvou, a jaká práva či rizika mohou z jejich uzavření vyplývat.
Většinou jde o zcela odlišné typy smluv.

:: Jednáme s realitní kanceláří

Při hledání bydlení se ve většině případů pravděpodobně setkáte s nabídkami, které jsou nabízeny prostřednictvím realitních zprotředkovatelů.

Pro jednání s realitními zprostředkovateli je tedy dobré mít alespoň základní přehled o podstatně jejich činností a zejména o tom, jaké služby by Vám realitní kanceláře měly poskytnout. Tedy jinak řečeno, je dobré vědět, co byste od realitních kanceláří měli a mohli očekávat.

.: Zákonná úprava

Je důležité vědět, že narozdíl o doby před několika lety je již nyní od 3.3.2020 fungování realitních zprostředkovatelů upravena přímo zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.

Tento zákon stanoví pravidla a povinnosti, které musí každý realitní zprostředkovatel plnit a dodržovat. Stejně tak uvedený zákon určuje základní práva a nároky zájemce, kterých se může vůči realitnímu zprostředkovateli dovolávat.


Mezi tyto základní povinnosti, které je nově realitní zprostředkovatel povinen splnit (a kterých má zájemce právo se dovolávat) patří:

 • zákaz uložit zájemci ve smlouvě o realitním zprostředkování povinost uzavřít s třetí stranou zprostředkovávanou smlouvu, tedy např. uložit kupujícímu ve smlouvě o realitním zprostředkování povinnost uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, popř. smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy (tento zákaz je realitními zprostředkovateli obcházen formou tzv. rezervačních smluv).
 • povinná písemná forma smlouvy o realitním zprostředkování; v opačném případě má zájemce právo vznést námitku neplatnosti takové smlouvy,
 • povinnost realitního zprostředkovatele nejpozději v den uzavření realitní smlouvy předložit zájemci výpis z katastru nemovitostí k nabízené nemovitosti; v opačném případě má zájemce právo od smlouvy do 14 od jejího uzavření odstoupit,
 • povinnost realitního zprostředkovatele informovat zájemce o závadách a omezeních váznoucích na předmětu zprostředkování, o kterých realitní zprostředkovatel měl či mohl vědět; v opačném případě má zájemce právo od smlouvy kdykoli nadále odstoupit,
 • povinnost realitního zprostředkovatele informovat zájemce, zda má s druhou stranou zprostředkovávaného obchodu (tedy např. s prodávajícím) již sjednánu provizi; v opačném případě má zájemce právo od smlouvy kdykoli nadále odstoupit,
 • možnost sjednat exkluzivní (výhradní) smlouvu nejdéle na dobu 6 měsíců
 • možnost požadovat uhrazení zálohy na provizi nejvýše do částky 2/3 sjednané provize, atd.

.: Činnost realitní kanceláře

Řada vlastníků nemovitostí předpokládá, že když pověří realitní kancelář prodejem, takový realitní zprostředkovatel poté zařídí a právně zajistí veškerá nezbytná jednání i smluvní dokumenty a se samotným prodejem pak prodávající nebude mít žádné starosti.

Taková úvaha je samozřejmě logická, avšak ne vždy je skutečně možno uvedeného účelu prostřednictvím realitní kanceláře bez problémů dosáhnout.

Při zahájením jednání s jakoukoli realitní kanceláří je totiž třeba mít vždy na paměti, že realitní kancelář je podnikatel (obchodník) jako každý jiný a jejím cílem je tedy především zisk.

Je tedy potřeba vždy pečlivě vybírat realitní kancelář a orientovat se především na kanceláře důvěryhodné, jenž budou otevřeny vašim oprávněným zájmům a požadavkům.

Je zcela v pořádku, že realitní kancelář své služby poskytuje s výhledem na zisk (provizi) ze zprostředkované transakce. Jen je třeba, aby taková realitní kancelář vycházela z předpokladu, že tento zisk bude představovat odměnu za kvalitně poskytnuté realitní služby.


.: Realitní kancelář jako zprostředkovatel

Spolupráce se seriozní realitní kanceláří může být někdy dokonce i výhodou v případě některých problematických prodávajících.

Zkušená a seriózní realitní kancelář může totiž v takových problematických případech mnohdy lépe harmonizovat a přizpůsobovat vzájemné požadavky zájemce i nabízejícího a může také tlumit případné neshody mezi účastníky při hledání míry vhodných kompromisů.

Dále také profesionální realitní kancelář (resp. její právník) může náležitě a objektivně vysvětlit některému nezkušenému a především nedůvěřivému účastníkovi systém a pravidla plánované transakce, aby takový účastník nemusel mít pocit, že jej druhá strana tlačí do nepochopitelných či pro něj nevýhodných podmínek.

V takovém případě může být role (zkušené a seriozní) realitní kanceláře jako zprostředkovatele dokonce vítaná a prospěšná.


.: Co čekat od seriozní realitní kanceláře

Seriozní realitní kancelář by Vám měla poskytnout nebo zajistit veškeré služby, kterých je k pořízení bydlení třeba.


Mimo jiné by Vám tedy seriozní realitní kancelář měla poskytnout a zajistit:

 • nezbytnou dokumentaci k nabízenému bydlení (listy vlastnictví, nabývají tituly stávajícího vlastníka, apod.),
 • co nejširší informace a poučení o pravděpodobném průběhu transakce,
 • setkání s prodávajícím ohledně dojednání podmínek smlouvy,
 • navržení vhodného harmonogramu transakce,
 • i opakované prohlídky nabízeného bydlení,
 • právní služby advokáta či notáře,
 • připravení návrhů potřebných smluvních dokumentů (sepsaných právníkem),
 • úschovu finančních prostředků (zejména kupní ceny) poskytovanou především notářem, advokátem či bankou na speciálním a k tomu zřízeném a vedeném úschovním účtu
 • vstřícný, osobní, a ochotný přístup k vám i vašemu případu.

.: Informace o předmětu zprostředkování

Vždy již od samého počátku žádejte od realitní kanceláře veškeré informace, které se nabízeného předmětu i celé transakce týkají, a kontrolujte plnění povinností realitní kanceláře (tedy jak tato kancelář pro vás a za vaše peníze pracuje).

Již při vaší reakci na nabídku nebo nejpozději při první prohlídce se ujistěte, zda nabízené bydlení splňuje vaše základní požadavky (o vyjasnění těchto požadavků blíže například v tématické sekci Hledáme bydlení).


Obecně a ve stručnosti tak lze příkladem uvést alespoň následující otázky, na která byste měli od realitní kanceláře již na samém počátku žádat odpovědi:

 • O jakou formu bydlení se jedná, přičemž jde-li o osobní vlastnictví, chtějte pokud možno co nejdříve vidět i list vlastnictví k danému bytu (domu), abyste si mohli dané skutečnosti ověřit.
 • Jaká je čistá podlahová plocha bydlení (tedy bez započtení případného sklepu, terasy, apod.).
 • Jaké má dané bydlení příslušenství (sklep, garáž, apod.).
 • Jaká je orientace bydlení na světové strany (je-li tato okolnost pro vás podstatná).
 • Jaké jsou měsíční či jiné obdobné platby spojené s bydlením (výše fondu oprav, nájemného, záloh na služby, apod.).
 • Jestli na bydlení neváznou práva třetích osob (zástavní práva, věcná břemena, práva nájmů, apod.).
 • Kdy by v případě koupě (převodu družstevního podílu v družstvu) byl byt nebo domek prodávajícími vyklizen a k nastěhování.
 • Jestli prodávající nemají námitek proti hrazení ceny či její části prostřednictvím hypotečního nebo jiného obdobného úvěru (pokud jej hodláte ke hrazení ceny využít).
 • Jakým způsobem bude možno hradit kupní cenu, tedy především zda je možno hradit cenu standardní cestou prostřednictvím svěřenecké úschovy (s ohledem na důležitost problematiky hrazení ceny se této věnujeme blíže v každé samostatné kapitole oddílu "Pořizujeme bydlení" ohledně jednotlivých forem kupovaného bydlení).
 • Jakou smlouvu má realitní kancelář uzavřenou s nabízejícím (prodávajícím, převodcem, pronajímatelem), tedy především, jestli s ním má uzavřenou smlouvu o zprostředkování či jinou obdobnou smlouvu.

Veškeré uvedené informace by vám měla realitní kancelář již na počátku (a před uzavření smlouvy s realitní kanceláří) bez otálení poskytnout.

Není vhodné, abyste s realitní kanceláří uzavírali jakoukoli zprostředkovatelskou smlouvu, smlouvu o rezervaci či blokaci, dokud pro sebe nebudete mít vyjasněny výše popsané skutečnosti.

Pokud by snad realitní kancelář některou z výše uvedených nebo z jiných vámi žádaných informací nevěděla (což se v některých případech objektivně může stát a nemusí to nic vypovídat o kvalitách takové realitní kanceláře), je stále v pořádku pokud vám daná realitní kancelář tuto informaci na vaše vyžádání alespoň bez zbytečného odkladu obstará.

Nebude-li však realitní kancelář schopna či dokonce ochotna vám některou z těchto informací sdělit nebo obstarat, je možné zvažovat vhodnost využití dané realitní kanceláře k realizace předmětné transakce.

Rozhodně není možné doporučit, abyste se spokojili s pouhým ujištěním ze strany realitní kanceláře, kterým vás bude odkazovat teprve na následné sdělení některých důležitých a vámi požadovaných informací ("Potom to dořešíme", apod.).

.: Trvejte na svých právech

Nezapomínejte a při jednání s realitní kanceláří mějte stále na paměti, že (byť to tak často nemusí z chování realitních zprostředkovatelů vypadat) realitní kancelář se o vás uchází jako o svého klienta a má zájem o vaše peníze v rámci své zprostředkovatelské provize.

Proto jste vždy oprávněni od realitní kanceláře žádat řádné a kvalifikované služby a informace, přičemž realitní kancelář by vám je také měla poskytnout.

Pokud se k vám tedy podle toho příslušná realitní kancelář nechová, je možné doporučit zvážení dalšího pokračování vašich vzájemných vztahů.


.: Vztah k nabízející osobě

Otázkou také může být, v jakém vztahu je realitní kancelář k nabízejícímu.

Nejvhodnější situací bude, pokud má realitní kancelář s nabízejícím uzavřenu (pokud možno exkluzivní) smlouvu o zprostředkování. V takovém případě je relativně zajištěno, že nabízející bude s realitní kanceláří i s vámi, jakožto zprostředkovaným zájemcem, spolupracovat a jednat.

V řadě případů však realitní kanceláře nemají nabízející osoby smluvně zavázány.

Tato skutečnost je mnohdy dána celkem logickou a poměrně pochopitelnou neochotou prodávajících "cokoli" podepsat, nebude-li prodávajícímu představen konkrétní a vážný zájemce o koupi.

Teoreticky se pak ovšem může stát, že nabízející i v průběhu jednání a před tím, než s vámi uzavře smlouvu, využije jinou nabídku od jiného zájemce nebo jiné realitní kanceláře, neboť s realitní kanceláří, prostřednictvím které jste s ním jednali (a tedy ani s vámi), nebyl jakkoli smluvně vázán.

Ve většině případů však prodávající, pokud mu je ze strany některé realitní kanceláře představen vážný zájemce o koupi, s tímto zájemcem vstoupí v jednání a zbytečně již nereflektuje na jiné následné nabídky od jiných zájemců, neboť by tím narušoval již započatá jednání s původně představeným zájemcem.

Pokud tedy realitní kancelář s prodávajícím nemá uzavřenou smlouvu, nemusí být taková skutečnost pro samotného zájemce většinou na překážku v dalším jednání o realizaci dané transakce s tímto prodávajícím.


.: Prohlídka předmětu zprostředkování

Lze samozřejmě předpokládat, že u některých nabídek bude mít realitní kancelář větší počet zájemců, avšak i přesto se u serioznějších realitních kanceláří považuje za nevhodné realizovat osobní prohlídku nabízeného bydlení s více zájemci současně.

Každý zájemce by měl mít totiž možnost samostatně si nabízené bydlení prohlédnout a realitní kancelář by si také na každého zájemce, jakožto potencionálního zákazníka, měla udělat svůj čas.

Absolvovat prohlídku naráz společně s několika dalšími zájemci nemusí být samozřejmě považováno za zásadní pochybení realitní kanceláře, avšak i tato skutečnost může mít svůj význam při hodnocení přístupu a jednání dané realitní kanceláře a při posuzování, jak si vás tato kancelář váží jakožto svého potencionálního zákazníka.


.: Zajištění právního servisu

Je třeba mít také na zřeteli skutečnost, že i když je problematika převodů nemovitostí poměrně náročnou právní disciplínou, nejsou realitní kanceláře a jejich zprostředkovatelé či makléři v naprosté většině případů jakkoli právně vzděláni (tedy rozhodně nejsou zkušenými advokáty či notáři).

V takovém případě je rozhodujícím faktorem, zda taková kancelář spolupracuje se zkušenými právníky, kteří zabezpečují zpracování příslušných právních dokumentů.

Není totiž neobvyklé, že některé realitní kanceláře, i když se zavázali zajistit svým klientům právní služby při zpracování smluvních dokumentů, takové dokumenty (především pak budoucí a kupní či převodní smlouvy) tvoří sami svépomocí (aby za Vám slíbené právní služby ušetřili) z často neodborně zpracovaných vzorů či starších již dříve použitých smluv nejrůznější a mnohdy pochybné kvality.

I když od vás totiž realitní kancelář žádá většinou značnou a nemalou provizi, ráda samozřejmě ušetří na nákladech za právníky, které by však pro vás z této provize měla hradit.

Často se tak můžete setkat se "smlouvami", jež vám předloží realitní kanceláře, a které jsou pouze slepencem a kompilátem řady jiných smluv, které měl realitní zprostředkovatel z jiných předchozích obchodů k dispozici, bez ohledu na skutečnost, že takové smlouvy se týkají zcela jiných případů a zohledňují zcela jiné situace (nebo naopak nezohledňují téměř nic).

Může se pak stát, že taková "slepená" smlouva sice může odpovídat formálním zákonným požadavků potřebným k provedení vkladu do katastru nemovitostí (ani to však není samozřejmým pravidlem), ale jakkoli již nezajišťuje ani nechrání vaše další práva (a především vaše peníze).

K možným rizikům takto naznačených případů se mimo jiné vyjadřujeme v tématické sekci "Pořizujeme bydlení" v kapitolách věnovaných koupi jednotlivých forem bydlení.

Vždy se tedy zajímejte, jakým způsobem by pro vás realitní kancelář zajišťovala právní služby a kdo by připravoval základní smluvní dokumenty celé transakce.

Vždy pak také zároveň trvejte na tom, aby smlouvy pro vaši transkaci připravoval právník (nejlépe samozřejmě advokát či notář).

V případě osobního jednání o obsahu smlouvy či při podpisu smlouvy pak trvejte také na přítomnosti právníka realitní kanceláře.

.: Smlouva o zprostředkování a Rezervační smlouva

Po výše zmíněném obecném popisu některých úskalí vztahů s realitními kancelářemi je konečně nutné upozornit zřejmě na jeden z nejzásadnějších momentů, jímž z právního pohledu vztah s konkrétní realitní kanceláří teprve skutečně začíná.

Tímto zásadním a velmi důležitým momentem je uzavření smlouvy o realitním zprostředkování s realitní kanceláří. Konkrétní název takové smlouvy není rozhodující a může být v různých případech odlišný.

Teprve takovou smlouvou vzniká mezi vámi a realitní kanceláří smluvní vztah, který vám vůči realitní kanceláři zakládá práva, ale především i konkrétní povinnosti.

Zcela jiným smluvním typem je však tzv. rezervační smlouva, která je se smlouvou o realitním zprostředkování dosti často, avšak nevhodně zaměňována. Podstatou a hlavním účelem rezervační smlouvy totž není ani tak navázání zprostředkovatelského vztahu mezi zájemcem a realitním zprostředkovatelem (jak se na první pohled může zdát), ale jde většinou o přímé uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní (či obdobné) smlouvy mezi zájemcem a nabízejícím (tj. většinou vlastníkem nemovitosti).

V obou případech, tedy jak u smlouvy o realitním zprostředkování, tak u rezervační smlouvy, je potřeba důrazně upozornit, že nejde jen o bezvýznamné smlouvy, ale o dokumenty, které podstatně determinují nejen váš vztah s realitní kanceláří, ale i s nabízejícím, a zároveň jsou schopny (při jejich kvalitním zpracování) zajistit, že za své peníze dostanete skutečně to (a jen to), o co máte zájem.

Především je však nutné zdůraznit, že již od samého počátku, tedy počínaje uzavřením smluvního vztahu s realitní kanceláří, je potřeba v příslušných smlouvách dostatečně specifikovat jak vaše práva, tak povinnosti druhé smluvní strany (v daném případě realitní kanceláře), abyste ochránili nejen své zájmy, ale především peníze, které do takového vztahu vkládáte.

💡 Vždy se poraďte s právníkem

Pořízení či změna bydlení je ve většině případů poměrně složitou a právně nikoli zcela jednoduchou záležitostí.

I proto doporučujeme vždy konzultovat veškeré kroky spojené se získáním nebo změnou bydlení s právníkem, který je v rámci jednání a při přípravě nezbytných právních dokumentů schopen s odbornou péči chránit vaše zájmy a na základě svých zkušeností účinně reagovat na konkrétní specifika vašeho případu.

Takovou konzultací si můžete v řadě případů ušetřit nejen mnoho starostí a bezesných nocí, ale především tak můžete ochránit vaše peníze, o které je při neodborné realizaci podobných transakcí velmi jednoduché přijít.

JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datovka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.realitni.info | www.jaknabydleni.cz
2020 © Philippi