hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Nájem

Nájmem je obecně označován právní vztah mezi vlastníkem věci (tedy v daném případě bytu či domu) a osobou, které tento vlastník na základě nájemní smlouvy umožnil užívání dané věci.

.: Obecně o nájemní smlouvě

Uzavřením nájemní smlouvy k nemovitosti vzniká na straně nájemce právo užívat takto pronajatou nemovitost a také povinnost za toto užívání hradit pronajímateli sjednané nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Nájemce má vůči pronajímateli nárok na zajištění nerušeného užívání pronajaté nemovitosti.

Další podrobnější podmínky nájemního vztahu jsou pak většinou dány ujednáním účastníků obsažených v nájemní smlouvě

.: Nájem bytu a nájem domu

Obecně je samozřejmě rozdíl, jedná-li se o nájem bytu nebo o nájem domu, avšak s účinností od 1.1.2014 ze zákona nově vyplývá, že "zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům", pak se i v případě domu na takový nájemní vtah použijí zákonná ustanovení o nájmu bytu.

Pokud tedy budeme nadále hovořit o nájmu bytu, rozumí se tím i nájem domu, který byl přenechán nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti.

.: Ochrana nájemního vztahu

Nájem bytu je tzv. chráněným právním vztahem a je poměrně široce upraven zákonem, přičemž od řady zákonných ustanovení tento nájem upravujících se není možno odchýlit. Tímto jsou zajišťována základní práva nájemce bytu tak, aby byl chráněn proti svévoli či nátlaku ze strany pronajímatele daného bytu.

.: Nájem vs. podnájem

Je třeba také nezaměňovat pojem "nájem" a "nájemní vztah" s pojmem "podnájem" a "podnájemní vztah".

Jak bylo výše uvedeno, jde u nájmu o přímý vztah mezi vlastníkem a nájemcem věci.

V případě podnájmu jde však o vztah mezi stávajícím nájemcem a jeho dalším nájemcem (označovaným již jako podnájemce). Typicky je možné se s podnájemním vztahem setkat například v situaci, kdy družstevník pronajímá družstevní byt, který má z titulu svého členství od družstva v nájmu.
Podnájem je také vždy především vztahem existenčně spjatým s hlavním vztahem nájemním, proto skončí-li jakýmkoli způsobem hlavní nájemní vztah, zaniká automaticky i vztah podnájemní bez ohledu na sjednanou dobu jeho trvání.