jaknabydleni.cz   |  Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze


Provozovatel:
JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603
Hlinky 92, Brno 60300


mobil: 603948531
mail: ak@t-p.cz
datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz
www.realitni.info
www.jaknabydleni.cz


2020 © Philippi

:: Podnájem bytu

Podnájmem se rozumí situace, kdy nájemce (tedy nikoli sám vlastník) uzavře s jinou osobou (podnájemcem) další nájemní vztah k pronajatému bydlení.

.: Podstata podnájmu bytu

V případě podnájmu jde tedy o vztah mezi stávajícím nájemcem a jeho dalším nájemcem (označovaným již jako podnájemce). Typicky je možné se s podnájemním vztahem setkat například v situaci, kdy družstevník pronajímá družstevní byt, který má z titulu svého členství od družstva v nájmu.

I když se může zdát, že podnájem se od nájmu liší pouze odlišnou slovní předponou, je rozdíl mezi těmito dvěma právními instituty podstatný.


.: Specifika podnájmu bytu

Nájemce může podnájemní vztah k bytu, který tento nájemce neužívá, zřídit pouze se souhlasem vlastníka (tedy původního pronajímatele). V opačném případě se takové jednání nájemce považuje za hrubé porušení povinností nájemce, které může být sankcionováno výpovědí nájemci ze strany vlastníka.

Podnájem je ale vždy především vztahem existenčně spjatým s hlavním vztahem nájemním, proto skončí-li jakýmkoli způsobem hlavní nájemní vztah, zaniká automaticky i vztah podnájemní bez ohledu na sjednanou dobu jeho trvání.

Současný občanský zákoník účinný od 1.1.2014 nestanoví žádná další specifická pravidla pro podnájem bytu.

Dle předchozí právní úpravy účinné do 31.12.2013 se na podnájem bytu nevztahovala kogentní ustanovení platná pro nájem bytu a podnájem bytu tedy bylo možno upravit značně volně (tedy např. i důvody výpovědi a výpovědní doby).

V rámci nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014 a způsobu, jakým je v něm podnájem bytu začleněn do sekce věnované nájmu bytu, není v současné době zcela jasné, zda se na podnájem bytu (nově) přiměřeně použijí ustanovení o nájmu bytu či nikoli.

V současné době tedy dosud nepanuje shoda, zda nový občanský zákoník zachovává dřive platné výrazné odlišení podnájmu a nájmu bytu a nebo naopak předpokládá, že až na určitá specifika se bude i podnájem bytu řídit obecnou úpravou pro nájem bytu.

Přesná pravidla po podnájem bytu jsou tedy v současné době poněkud nejistá a jejich upřesnění tedy čeká na ujednocení právní praxe a popř. změnu zákona, který v tomto ohledu není zcela jasný.

Z popsaných forem bydlení v rámci této tématické sekce se tedy podnájem obecně jeví jako nejméně jistá varianta.


:: Stručné shrnutí:

.: Výhody podnájmu bytu:

  • možnost kdykoli bez udání důvodu ukončit podnájemní vztah výpovědí.

.: Nevýhody podnájmu bytu:

  • podnájem končí zároveň s ukončením hlavního nájemního vztahu,
  • nutnost platit nájemné,
  • s bytem nelze volně disponovat, tedy jej např. použít jako zástavu,
  • stavební úpravy či rekonstrukce bytu je možno realizovat pouze se souhlasem vlastníka,

💡 Vždy se poraďte s právníkem

Pořízení či změna bydlení je ve většině případů poměrně složitou a právně nikoli zcela jednoduchou záležitostí.

I proto doporučujeme vždy konzultovat veškeré kroky spojené se získáním nebo změnou bydlení s právníkem, který je v rámci jednání a při přípravě nezbytných právních dokumentů schopen s odbornou péči chránit vaše zájmy a na základě svých zkušeností účinně reagovat na konkrétní specifika vašeho případu.

Takovou konzultací si můžete v řadě případů ušetřit nejen mnoho starostí a bezesných nocí, ale především tak můžete ochránit vaše peníze, o které je při neodborné realizaci podobných transakcí velmi jednoduché přijít.

JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datovka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.realitni.info | www.jaknabydleni.cz
2020 © Philippi