hlavicka
Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Koupě družstevního bydlení

.: Podstata družtevního bydlení

V případě zájmu o družstevní bydlení je potřeba především brát v potaz zásadní rozdíl mezi bytem v osobním vlastnictví a bytem družstevním.

Jestliže si nejste jisti v tomto rozdělení, doporučujeme nejprve si pečlivě prostudovat tématickou sekci Formy bydlení.

Narozdíl od bytu v osobním vlastnictví je u družstevního bydlení předmětem převodu výhradně družstevní podíl v bytovém družstvu (tj. členství v družstvu).

Nekupujete si tedy samotný družstevní byt, ale pouze družstevní podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo družstevníka na nájem konkrétního družstevního bytu, jenž je ve vlastnictví družstva.

Družstevní byt je tedy právě proto označován jako družstevní neboť patří družstvu, které je jeho vlastníkem.

U družstevního bydlení tak nejste skutečnými vlastníky družstevního bytu, ale stáváte se pouze členy družstva a nájemci bytu.

Dále se tedy zminíme o některých důležitých momentech, na které byste se měli zaměřit při svých úvahách o pořízení družstevního bydlení.

.: Předmět převodu

Hned zpočátku je vhodné si prověřit práva a povinnosti převádějící osoby k družstvu, tedy jinak řečeno, zda je skutečně oprávněna k nabízených a převodu tohoto družstevního podílu.

Narozdíl například od koupě bytu v osobním vlastnictví, kde můžete řadu údajů vyčíst z katastru nemovitostí, nezapisuje vlastnictví družstevního podílu do katastru nemovitostí.

Družstva však mají od 1.1.2014 povinnost vést seznam svých členů, z něhož je možno si od převodce vyžádat výpis dokládající jeho členství.
Je také vhodné si nechat převádějícím předložit smlouvu, kterou nabyl své členství v družstvu a dále také nájemní smlouvu k družstevnímu bytu, který je převádějící z tohoto důvodu oprávněn užívat.
Lze také doporučit, abyste so nechali předložit aktuální stanovy družstva, z nichž se můžete seznámit se svými budoucími členskými právy a povinnosti vůči družstvu a také především s tím, zda tyto stanovy neobsahují případná omezení, která by bránila ve vašem pořízení zamýšleného družstevního podílu.

.: Závazky družstva

Informacemi, které i u družstevního bydlení můžete získat z katastru nemovitostí, jsou především údaje o případných právech třetích osob váznoucích na družstevním domě či jednotlivých družstevních bytech.

Je vhodné si prověřit i takovéto informace, neboť pokud by například majetek družstva byl zatížen zástavními právy, je možné, že by tento majetek (včetně "vašeho" družstevního bytu) mohl být v budoucnu předmětem dražby, exekuce či výkonu rozhodnutí ze strany zástavního věřitele.

.: Vlastnosti družstevního bytu

I když jde u družstevního bydlení "pouze" o nájemní vztah k bytu, je vždy vhodné si byt nejprve pečlivě prohlédnout a ověřit si jeho technický stav.

Vyplatí se tedy na prohlídku bytu s sebou přizvat i vhodného odborníka, který vás může upozornit na problémy či skryté vady, jichž byste si jinak nevšimli.

Pokud si vybíráte bydlení i s ohledem na lokalitu, lze doporučit, abyste se například informovali na místním stavebním úřadě na podobu stávajícího územního plánu.

Je totiž samozřejmě možné, že dnes je daný byt s pěkným výhledem a v klidném prostředí, ale za pár měsíců by vám před okny mohli začít stavět nový hypermarket. Pokud byste však informaci o plánované výstavbě měli již v době zvažování nabytí družstevního podílu, můžete se v budoucnu vyhnout nepříjemnému překvapení.

K vlastnostem bydlení též blíže v kapitole Hledáme bydlení.

.: Vyklizení družstevního bytu

Vždy je vhodné se již při první prohlídce bytu zeptat převádějících, kdy by v případě uskutečnění převodu daný byt vyklidili.

Nebývá nijak nezvyklé, že převádějící nemají zajištěno nové bydlení, do kterého by se mohli odstěhovat a mnohdy také předpokládají, že je v bytě i po převodu necháte bydlet dokud si nenajdou jiné vhodné bydlení.

Může se také stát, že i po převodu družstevního podílu bude převádějící dále svévolně užívat předmětný byt (i když se zavázel jej vyklidit a předat) a může tak být velmi obtížné jej z bytu vystěhovat.

Lze tedy doporučit zakomponovat přímo do smlouvy o převodu družstevního podílu závazek převádějícího vyklidit užívaný byt a navázat na splnění této povinnosti dostatečnou sankci (smluvní pokutu).

.: Cena za převod družstevního podílu

Zajištění placení ceny za převod tak, abyste za ni skutečně získali zamýšlený předmět převodu a přitom abyste nepřišli o své peníze, je jeden z nejdůležitějších momentů celé transakce při převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

S ohledem na důležitost a specifičnost této problematiky se jejímu výkladu věnujeme v podkapitole Placení ceny za převod. Doporučujeme se tedy s jejím obsahem pečlivě seznámit.

..................

.: Není důvod riskovat

S ohledem na komplikovanost obsahu smluv o převodu družstevního podílu nedoporučujeme v žádném případě uzavírat a podepisovat takové smlouvy bez rozmyslu, bez odborné právní pomoci a také bez zohlednění vašich požadavků do jejich textu.

Vždy by tedy mělo být základním pravidlem konzultovat obsah takových smluv s právníkem, jenž se zabývá danou problematikou, neboť odborné zohlednění možných rizik a dostatečné pokrytí vašich zájmů vám může ušetřit jak budoucí problémy, tak zejména vaše peníze.

Zdroj textu: www.jaknabydleni.cz., Autor: JUDr. Tomáš Philippi, www.t-p.cz, e-mail: ak@t-p.cz
Veškerá autorská práva k obsahu internetových stránek www.jaknabydleni.cz jsou vyhrazena.
Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.jaknabydleni.cz, včetně textů na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování je možno pouze s předchozím písemným souhlasem autora jinak se jedná o neoprávněný zásah do jeho autorských i majetkových práv. U každého šíření stránek www.jaknabydleni.cz či textů na nich obsažených musí být uvedeno autorství autora a zároveň vždy jako zdroj těchto dat či informací musí být výslovně a zjevně uvedena adresa www.jaknabydleni.cz.