hlavicka
Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Orientace v listu vlastnictví

.: Obsah listu vlastnictví

List vlastnictví představuje souhrn zápisů a informací o určité nemovitosti či nemovitostech (pozemcích či stavbách) v příslušném katastru nemovitostí, z něhož je tedy možno vyčíst jak specifikaci takových nemovitostí, tak i údaje o jejich vlastníkovi a další základní informace.

V katastru nemovitostí se přitom evidují zákonem určené nemovitosti (ák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění), a to zejména pozemky, budovy, jednotky, atd.

Údaje zapsané na listu vlastnictví jsou tedy důležité především tehdy, chcete-li si ověřit, zda konkrétní nemovitost patří skutečně určitému vlastníkovi a také k ověření jaká další případná práva třetích osob jsou k dané nemovitosti vázána (zástavní práva, práva věcných břemen, předkupní práva, apod.).

Vyznat se v listu vlastnictví a vyčíst z něj potřebné údaje však může být v některých případech poměrně obtížné.

Podívejme se proto dále podrobněji na strukturu běžného listu vlastnictví a na údaje, které je z něj možno vyčíst.

Každý list vlastnictví je rozdělen do několika částí..: Záhlaví

V záhlaví každého listu vlastnictví můžete nalézt zejména údaje o tom, jak je daná nemovitost územně pro účely katastru nemovitostí zařazena, tedy pod jaký patří okres, obec a především v jakém se nalézá katastrálním území.

Dále je možno v záhlaví najít i číslo daného listu vlastnictví..: Část A

Z části A pod nadpisem "Vlastník, jiný oprávněný" zjistíte, kdo je vlastníkem dané nemovitosti. Může zde být zapsána jak fyzická osoba, tak osoba právnická.

Je-li vlastník nemovitosti jeden, bude kolonka "Podíl" uvedená napravo v části A prázdná.

Spoluvlastníky nemovitosti může být samozřejmě i více osob.

V takovém případě budou v kolonce "Vlastník, jiný oprávněný" zapsány všechny tyto osoby jako spoluvlastníci, přičemž v kolonce "Podíl" budou zapsány výše podílů těchto jednotlivých spoluvlastníků.

Pokud by tak spoluvlastníky nemovitosti byly například dvě osoby, kdy každá by vlastnila podíl ve výši jedné ideální poloviny na nemovitosti, bude v kolonce "Podíl" u každého z těchto spoluvlastníků uvedeno "id. 1/2" nebo pouze "1/2".

Spoluvlastnictví nemovitostí se významně promítá také do skutečnosti, že každý ze spoluvlastníků může mít (dle okolností dané věci) předkupní právo na podíl toho ze spluvlastníků, který hodlá svůj podíl převést.

V případě spoluvlastnictví je tedy potřeba vždy v souladu se zákonem nejprve zjistit, zda není třeba nabídnout ke koupi daný podíl ostatním spoluvlastníkům.

V opačném případě by totiž následný převod předmětného spoluvlastnického podílu bylo možno napadnout jako neplatný.

Jestliže by však daná nemovitost byla ve společném jmění manželů, bude označení "SJM" uvedeno v kolonce "Vlastník, jiný oprávněný" před jménem vlastníků.

Je potřeba upozornit, že i když je jako vlastník nemovitosti zapsána pouze jedna osoba (a není tedy označením "SJM" určeno, že by nemovitost vlastnila se svým manželem/manželkou ve společném jmění manželů), neznamená to, že tato nemovitost skutečně ve společném jmění manželů není.

Pokud totiž za trvání manželství koupil nemovitost jen jeden z manželů (resp. pouze jeden z nich byl jako kupující uveden v kupní smlouvě), bude na listu vlastnictví zapsán pouze on, avšak nemovitost i přesto může být ve společném jmění obou manželů.

V takovém případě by i takový druhý manžel měl být pro právní jistotu účastníkem následné kupní smlouvy, kterou bude zapsaný manžel nemovitost prodávat, a to alespoň jako vedlejší účastník dané smlouvy.

Pokud je tedy prodávající v manželství, je vždy vhodné zjistit kdy a jak byla nemovitost tímto prodávajícím získána a tedy zda je prodávající pouze jejím výlučným vlastníkem nebo se nemovitost přesto nachází ve společném jmění obou manželů (i když tak nejsou zapsání na listu vlastnictví.

Toto posouzení však může relevatně učinit pouze právníkznalý dané problematiky, proto vždy v této otázce doporučujeme příslušnou právní konzultaci.

V kolonce "Identifikátor" se uvádí rodné číslo vlastníků popřípadě jejich IČ, jde-li o právnické osoby..: Část B

V části B je možno nalézt údaje o nemovitosti, která je předmětem vlastnictví osob uvedených v části A.

Tyto údaje se mohou zejména lišit, jde-li o byt, budovu či pozemek..: Část C

V části C se zapisují práva třetích osob k nemovitostem.

Při koupi nemovitostí je tedy potřeba se vždy zaměřit, zda část C neobsahuje nějaké zápisy a tedy práva třetích osob k vámi kupované nemovitosti.

Pokusme se alespoň stručně a obecně charakterizovat některá nejčastější právní omezení:
.: Část D

V část D se můžete setkat se zápisy spíše katastrálně evidenčního charakteru, např. změna číslování parcel nebo změna výměr obnovou operátu..: Část E

V části E věnované nabývacím titulům a jiným podkladům zápisu se můžete seznámit s obecnou specifikací nabývacích titulů (kupních smluv, darovacích smluv, dědických rozhodnutí, atd.), z nichž se odvozuje vlastnictví stávajícího vlastníka i předchozích vlastníků k dané nemovitosti..: Část F

Část F je věnována opět katastrálně evidenčním informacím, které mohou zejména určovat bonitu pozemků, a to především pro účely oceňování či jiného hodnocení pozemků


Zdroj textu: www.jaknabydleni.cz., Autor: JUDr. Tomáš Philippi, www.t-p.cz, e-mail: ak@t-p.cz
Veškerá autorská práva k obsahu internetových stránek www.jaknabydleni.cz jsou vyhrazena.
Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.jaknabydleni.cz, včetně textů na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování je možno pouze s předchozím písemným souhlasem autora jinak se jedná o neoprávněný zásah do jeho autorských i majetkových práv. U každého šíření stránek www.jaknabydleni.cz či textů na nich obsažených musí být uvedeno autorství autora a zároveň vždy jako zdroj těchto dat či informací musí být výslovně a zjevně uvedena adresa www.jaknabydleni.cz.