hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Placení ceny za převod družstevního podílu v bytovém družstvu

.: Právní povaha převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

V případě družstevního podílu, se kterými je spojeno právo nájmu družstevního bytu, nejde o převod nemovitosti (viz. úvod kapitoly Družstevní bydlení) a na rozdíl od koupě domku či bytu v osobním vlastnictví se takový převod nezapisuje do katastru nemovitosti.

Při převodu družstevního podílu tedy není potřeba k završení smluvního vztahu vklad příslušné smlouvy o převodu do jakékoli zákonné evidence nebo souhlasu některého státního orgánu.

K převodu družstevního podílu tak mezi účastníky obecně stačí pouze uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu, která odpovídá zákonným náležitostem takové smlouvy.

Taková smlouva nepodléhá souhlasu družstva ani jiné obdobné schvalovací proceduře (i když se to občas některá družstva mylně domnívají).

Pouze ve vztahu k družstvu přechází družstevního podíl na nabyvatele teprve předložením takové smlouvy družstvu, popřípadě poté, co družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu družstevního podílu a písemný souhlas nabyvatele členství.

Tato skutečnost znamená pouze to, že i když mezi účastníky dochází k převodu okamžikem uzavření smlouvy, může nabyvatel vůči družstvu logicky vystupovat jako nový oprávněný z členských práv a povinností (tedy jako nový družstevník) teprve poté, co je tento převod oznámen družstvu (tedy jinak řečeno poté, co je družstvo se změnou členství seznámeno).

Nejde však o žádný souhlas družstva ani tento převod není na vyjádření družstva jakkoli závislý, jde pouze o vyrozumění o převodu adresované družstvu, u něhož stačí, že bylo družstvu doručeno.

.: Omezení rizika při placení ceny za převod

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze tedy doporučit pečlivé sjednání způsobu hrazení ceny za převod družstevního podílu tak, aby bylo co nejvíce omezeno riziko, že byste mohli přijít o své peníze, nebo že byste za své peníze nedostali vše, o co se v dané transakci jedná.

Jako zcela standardní a všeobecně uplatňované řešení pro omezení rizika nabývajícího při placení ceny za převod je používána zejména možnost uložení vašich peněž do svěřenecké úschovy svěřeneckého správce - notáře, advokáta či banky.

Pro vzájemnou důvěru a zajištění rovnosti vzájemného vztahu by tak mělo většinou dojít nejprve ke složení vašich peněz do sjednané úschovy, z níž budou vyplaceny teprve po splnění sjednaných podmínek (v naprosté většině zejména teprve po podpisu smlouvy o převodu družstevního podílu).

V takovém případě máte jako nabývající jistotu, že vaše peníze získá převádějící teprve tehdy, až také on splní své povinosti a vy skutečně získáte to, o co máte zájem. Neplatíte tedy žádné peníze předem, v čemž se může skrývat nemalé (a mnohdy zcela zásadní) riziko.

Toto řešení je zároveň výhodné i pro samotného převádějícího, neboť ten na své peníze již od počátku celé transkace "uvidí" a bude mít jistotu, že jsou pro něj připraveny. Zároveň s ohledem na jejich svěření do správy třetí nezávislé a objektivní osoby (sjednaného svěřeneckého správce) bude mít převádějící jistotu, že tato osoba mu po splnění předem sjednaných a vzájemně dohodnutých podmínek (tedy například po výše zmíněném podpisu smlouvy o převodu družstevního podílu) tyto peníze bez odkladu vyplatí.

.: Svěřenecká (úschovní, depozitní) smlouva

Ve svěřenecké smlouvě tak může (v standardním případě by mělo) být ujednáno, že svěřenecký správce vyplatí složené peníze převádějícímu teprve tehdy, kdy mu kterýkoli z účastníků předloží například:

  • originál smlouvy o převodu družstevního podílu podepsané všemi účastníky

Svěřenecká smlouva nemůže být po jejím uzavření jakkoli měněna bez souhlasu všech účastníků a svěřenecký správce tedy nemůže bez výslovného souhlasu nabývajícího i převádějícího naložit s penězi jinak, než je dohodnuto ve svěřenecké smlouvě.

Převádějící tak má jistotu, že jestliže na nabývajícího řádně přejde družstevní podíl, vyplatí svěřenecký správce převádějícímu sjednanou cenu za převod, a nabývající má naopak jistotu, že nepřijde o své peníze dříve, než na něj skutečně přejdou vymíněná práva a povinnosti.

..................

.: Není důvod riskovat

Koncepce a formulace způsobu hrazení ceny za převod a její zajištění může být poměrně složitou záležitostí, která vyžaduje nejen teoretickou, ale i praktickou zkušenost.

Je tedy vždy nutno konzultovat obsah takových smluv i ujednání s právníkem, jenž se zabývá danou problematikou, neboť škoda, kterou si můžete způsobit zanedbáním péče při formulování ujednání o ceně za převod, vždy nakonec při jejím vzniku mnohokrát převýší odměnu právníka, kterou jste dříve neprozíravě hodlali ušetřit.