hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Obecní byty

Velmi často bývá pojem "obecní byt" užíván jako označení určitého specifického druhu bydlení.

Takové vnímání obecních bytů je však poněkud zavádějící.

.: Právní povaha obecních bytů

Obecním bytem je většinou rozuměn jakýkoli byt, který je ve vlastnictví obce, tedy většinou města nebo měststké části.

Obec je tedy běžným vlastníkem, který také rozhoduje o nakládání s daným bytem.

Pokud je takový byt pronajat, je obec v postavení běžného pronajímatele. Stejně tak nájemce je poté v postavení běžného nájemce jako u každého jiného bytu.

.: Regulované nájemné

Jistý nádech výhodnějšího bydlení tak obecní byty dostali snad jen diky dřívější regulaci nájemného, kdy v řadě obecních bytů se platilo regulované nájemné a jejich nájemci tak byli značně zvýhodněni.

Aktuální právní úprava však již regulaci nájemného neobsahuje.

.: Nájemní vztah k obecnímu bytu

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě nájmu obecního bytu jde jinak o standardní nájemní vztah, je možno ohledně podrobností takového nájmu odkázat zejména na pojednání o nájmech bytu v kapitole Nájem.

Pro rychlý přehled dále také uvádíme stručnou charakteristiku některých výhod a nevýhod nájmu obecního bytu, jež vyplývající z povahy takovéh nájmu jakožto běžného nájemního vztahu.:: Stručné shrnutí:

.: Výhody nájmu bytu:

  • možnost nájem sjednaný na dobu neurčitou ukončit ze strany nájemce bez udání důvodu výpovědí se zákonnou (tříměsíční) výpovědní dobou; u nájmu na dobu určitou pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž srany při vzniku smlouvy zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumě požadovat, aby v nájmu pokračoval.
  • pronajímatel může nájem ukončit výpovědí pouze v zákonem přesně a taxativně vymezených případech.

.: Nevýhody nájmu bytu:

  • riziko výpovědi ze strany pronajímatele (při splnění některého zákonného důvodu), a to i v případě nájmu sjednaného na dobu určitou,
  • nutnost platit nájemné,
  • s bytem nelze volně disponovat, tedy jej např. použít jako zástavu,
  • stavební úpravy či rekonstrukce bytu je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele,
  • byt lze podnajmout jen na základě písemného souhlasu pronajímatele.