hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí z pozemků, ze staveb a jednotek.

S ohledem na skutečnost, že výpočet daně z nemovitosti je podstatně závislý na povaze konkrétních nemovitostí i dalších faktorech, je vždy konkrétní určení daňové povinnosti potřeba provést v souladu se zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění.

Pro získání bližších informací ohledně podávání a vyplňování příslušného daňového přiznání doporučujeme využít například i průvodce na stránkách Finanční správy.

Dále uvádíme pouze stručný a obecný přehled některých skutečností a pojmů podstatných z hlediska daně z nemovitostí.

.: Předmět daně z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně z pozemků však mimo jiné nejsou v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to v případě, že stavby jsou předmětem daně ze staveb.

.: Poplatník daně z pozemků

Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

.: Předmět daně ze staveb a jednotek

Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

  • zdanitelná stavba, a to
  • 1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona,

    2. inženýrská stavba uvedená v příloze k zákonu o dani z nemovitostí,

  • jednotka.

Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.

.: Poplatník daně ze staveb

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je především vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky.

.: Daňové přiznání k dani z nemovitostí

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

 V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr nemusí obsahovat odůvodnění, založí se do spisu a nelze se proti němu odvolat.

.: Splatnost daně

Daň z nemovitých věcí je splatná

  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31.května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.